Ny KonKraftrapport: Nordover – norsk sokkel i endring

Bakgrunnen for denne rapporten er Konkraft-organisasjonenes* felles syn på at det nå er viktig at en tar i bruk det økte mulighetsrommet i nord med det formål å sikre verdiskapning, robuste kompetansemiljø og ivareta sysselsettingen. Selv om rapportens fokus primært er på nordnorsk sokkel vil olje- og gassnæringen alltid være nasjonal.

Norsk petroleumsvirksomhet har gjennom 50 år utviklet seg til å bli vår viktigste næring. Dette har lagt grunnlaget for at Norge i dag er en av verdens rikeste velferdsnasjoner. KonKraft gav i 2009 ut rapporten “Olje og gassvirksomhet i nord”. I løpet av de syv årene som har gått siden forrige rapporten har mulighetsrommet for olje- og gassvirksomheten i nordområdene økt. Den viktigste begivenheten har vært delelinjeavtalen i Barentshavet mellom Norge og Russland i 2010. Avtalen muliggjør petroleumsvirksomhet på begge sider av grensen i et område som anses som ressursmessig lovende.

Fra et overordnet perspektiv kan en identifisere noe. Viktige trender både regional, nasjonalt og globalt. Klimautfordringen er den viktigste. Den betyr en massiv energiopplegging for å redusere de globale karbonutslippene. Tre viktige utviklingstrekk ved norsk sokkel er at det produseres mer gass enn olje, mer bruk av havbunnsteknologi, og en gradvis dreining av virksomheten fra sør til nord.

Her kan du lese hele rapporten:

Nordover – norsk sokkel i endring

 

For kommentarer ta direkte kontakt med organisasjonene i KonKraft.

*KonKraft er en samarbeidsarena for Norsk olje og gass, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og Landsorganisasjonen i Norge (LO), med LO-forbundene Fellesforbundet og Industri Energi.